ආයුබෝවන් / Welcome

අපගේ බ්ලොග් අඩවිය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙම අඩවිය තුලින් ඔබට පරිවර්තනයන්, විවිධ ලිපි, රචනා, භාෂා හා පරිවර්තන උපදේශයන් ඇතුළු ඔබේ දැනුමට හා ගවේෂණයට අදාළ තොරතුරු ලබාදීම අපේ අරමුණයි.

We warmly welcome you for our blog site. Our vision is to provide information for your knowledge and research under categories such as translations, different articles, essays as well as language & translation instructions.

මේ සඳහා ඔබේ ලිපි ද ඇතුළත් කළහැකි අතර එම ලිපි පහත සඳහන් විද්‍යුත් ලිපිනයන්ට යොමුකරන්න.
You are also allowed to post articles. For that, please email your articles to undermentioned  addresses.

work@setranslator.com | ssirikumara@gmail.com (Word or text file)

About Admin

KWD Sandun Sirikumara
Translator | English tutor | Former banker

Admin & Chief translator of SEtranslator
http://www.setranslator.com
https://www.facebook.com/setranslator

Admin of Eliwatenehaa (Beyond the rhyme)
https://www.facebook.com/eliwatenehaa

Email : ssirikumara@gmail.com
TP: +94 755 825 908
FB: https://www.facebook.com/sandunsns

Our Facebook Page