සෑම ළමයින් දස දෙනෙකු ලොවට බිහිවන විට ඉන් එක් අයෙකු කිසියම් ආබාධයක් සහිතව උපදී. නැතිතම් එක් අයෙකු කුඩා කාලයේ දී ම ආබාධයකට ගොදුරු වේ. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල උග‍්‍ර ආබාධ වලින් පෙළෙනවුන් කෝටි 10ත් 12ත් අතර ප‍්‍රමාණයක් ඇති බව ගණන් බලා තිබේ. කි‍්‍ර.ව. 2000 දී මේ ගණන කෝටි 13 සිට 15 දක්වා වීමට පුලූවන. ආබාධ හදුනා ගැනීම හා ආබාධ කල් තියා හදුනා ගැනීම හා ආබාධිත පුද්ගලයින් ප‍්‍රජාවේ පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා කටයුතු නොකලහොත් ආබාධිත තත්ත්වය තවත් උග‍්‍ර විය හැකිය. ආබාධිතයින් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ දී අංශ 2කින් කටයුතු කල හැකිය. බොහෝ විට මේ දක්වා ක‍්‍රියාත්මක වූයේ ආයතනික පුනරුත්ථාපනය යි. ආයතනික පුනරුත්ථාපනය සඳහා ආබාධිත පුද්ගලයෙකුට දළ වශයෙන් වාර්ෂිකව රුපියල් එක් ලක්ෂ විසිදාහක් (120,000) පමණ වැය කිරීමට සිදු වේ. බංග්ලාදේශය, ශ‍්‍රි ලංකාව, වියට්නාමය වැනි නොදියුණු රටවල මෙය කිසිසේත් දැරිය හැකි තත්ත්වයක් නොවේ. මේ නිසා ආබාධිතයින් සඳහා සේවා සීමා කිරීම (ලැබෙන සම්පත් අනුව) සිදු වේ.

One in ten new babies worldwide is born with a disability or subjected to some kind of disability during early childhood. According to statistics, there are at about 10 to 12 crores of severely disabled persons in developing countries. In 2000 A.D. this may increase up to 13 to 15 crores. Disability will become more severe if it fails to identify disabilities, pre-identification of disabilities and fails to rehabilitate disabled persons. There are two aspects of rehabilitation of disabled persons. Institution based rehabilitation is the most common practice which has used to date. Approximately a sum of Rs.120000/- needs to be spent for a single disabled person per annum under institution based rehabilitation. Undeveloped countries such as Bangladesh, Sri Lanka and Vietnam are incapable to spend this much of money. Therefore the services granted for disabled persons are limited (according to available resources).

දැනට ආබාධිතයින්ගෙන් 2‍% – 3‍% දක්වා ප‍්‍රමාණයන් පමණි, සේවා ලබන්නෝ එනම් කෝටි 10ත් 12ත් 20 ලක්ෂයක් 36 ලක්ෂයක් පමණි. ආයතනික පුනරුත්ථාපනය මගින් විශේෂඥ සේවාවක් හා කාර්යක්ෂම හෙද සේවාවක් ආබාධාතයින්ට ලැබෙන බව කවුරුත් පිලිගනිති. රෝහලක්, නිවාසයක්, ආයතනයක්, පාසලක් හෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හෝ භෞතචිකිත්සක, කථන චිකිත්සක, වෘත්තීය චිකිත්සක වැනි විශේෂඥ ආයතනයක් මගින් ආබාධිතයාට සේවයක් ආයතනික ක‍්‍රමයෙන් ලැබේ. විශේෂඥ ක‍්‍රමයන් හා විශේෂඥ ආයතන කි‍්‍රයාත්මක වන බැවින් නොදියුණු ලෝකයේ ආබාධිතයින් සියලූ ම දෙනාට සේවයක් සැපයීමට ප‍්‍රමාණවත් ආර්ථික ශක්තියක් ඒ ඒ රටවල ආණ්ඩුවලට හෝ ජාතික හා ජාත්‍යාන්තර රාජ්‍ය නොවන ආයතනවලට නැත. මේ නිසා සේවා සීමා කිරීමට සිදු වේ.

Only 2% to 3% of disabled persons are provided with services. It means 20 to 36 lakhs out of 10 – 12 crores. It is well known that a specialist medical service as well as an effective nursing care is provided for disabled persons by institution based rehabilitation. This provides disabled persons with services via special institution such as a hospital, house, institute, school, specialist doctor, physiotherapist, speech therapist or professional therapist. As there are special methodologies and specialized institutions, the governments or national and international NGOs of undeveloped countries do not have a sufficient economic stability to cover the cost of all disabled persons. Therefore the services are limited.

ආයතනික සේවා සැපයීම මගින් ප‍්‍රජාවම එයට සහාය දීමට ඇති ශක්තිය හා අවස්ථා ඉතා සීිමිතය. මේ නිසා ආබාධිතයින්ට නියෝජිත ආයතනවල හෝ එම ආයතනවල නියෝජිතයින්ගේ තීරණ පිලිගැනීමට සිදු වේ. ප‍්‍රජාව හා ඇති ඇසුර සීමිතය. ප‍්‍රජා සහභාගිත්වය ඇත්තේම නැතැයි කීවද නිවැරදි ය. හේතුව ප‍්‍රජාවට විශේෂඥ සේවාවක් සැපයීමේ හැකියාවත් එය පිළිගැනීමට ප‍්‍රජාව තුළ දැනුවත් කිරීමත් සිදුවී ද නැත.

Obtaining support of whole community is limited because of institution based services. Therefore, disabled persons have to accept or agree the decisions taken by institutions or its agents and interaction with the community is limited. It can be said that there is no participation of the community because of the incapability of providing a specialist service and lack of proper awareness among the community.

Translated by

KWD Sandun Sirikumara
https://www.facebook.com/setranslator
TP : 0755825908
ssirikumara@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.