පරිවර්තනය යනු මුල් භාෂාවේ ඇති කොටස් ගලපවමින් නව භාෂාවකට හැරවීමේ සියුම් කලාවයි. බොහෝ රචකයන් පරිවර්තන කලාව සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත දරා ඇත. ඒවගේම බොහෝ රචකයන් තමන්ගේම නිර්මාණවලට තමන්ම පරිවර්තකයා වූහ.

පරිවර්තන කලාව සම්බන්ධයෙන් බොහෝ විද්වත් මත තුල පොª එක`ගත්වයට දකින්නට නොලැබෙයි.

ඇතැම් රචකයන් පරිවර්තනය යනු බුද්ධිමය වංචාවක් බව පවසන අතර, තවත් සමහරුන් මෙය භාෂා අත්දැකීම් තුලින් හෝ යම් මූලාශ‍්‍ර හා ඉලක්ක ඇසුරෙන් ගොඩනැගුනු දෙයක් බව පවසයි.

Translation is a fine art of balancing the character of the original language and giving it new life in a fresh language. Many writers have expressed their opinions on the art of translation, and many great writers were themselves, translators.

There doesn’t seem to be much consensus among the great minds when it comes to translation.

Some hard-liners claim that at its best, a translation amounts to an intellectual forgery, while others take the view that everything is, in fact, a translation whether executed from experience to language or from source to target.

Reference:

https://www.altalang.com/beyond-words/2009/06/08/10-translation-quotesgreat-writers-on-the-art-of-translation/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.