සෘජුවම ඉංගී‍්‍රසි භාෂාවට පරිවර්තනය කළ නොහැකි වචන හා යෙදුම් / Words & phrases which cannot be translated directly into English

සමාජීය, සාම්ප‍්‍රදායික, සංස්කෘතිකමය හා ආගමික පසුබිම් යටතේ භාෂාවක හැසිරීම සැලකිය යුතු මට්ටමකින් විවිධත්වයක් පෙන්නුම් කරනු ලබන අතර එමගින් යම් ආවේනික යෙදුම් හා වචන මාලාවන් ගොඩගැනී ඇත මෙලෙස ගොඩනැගුණු වචන හා යෙදුම් වෙනත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කිරීමේ දී ඒ හා සමාන යෙදුම් හා වචන ඉලක්ක භාෂාව තුල නොමැතිවීම පරිවර්තන කාර්යයට සීමාවන් පනවයි.Read more