ගූගල් ට‍්‍රාන්ස්ලේට් සහ සිංහල ඉංගී‍්‍රසි පරිවර්තනය / Google translate and Sinhala English translation

මොකද්ද මේ ගූගල් ට‍්‍රාන්ස්ලේට්? වර්ෂ 2006 අපේ‍්‍රල් මාසයේ දී හඳුන්වාදුන් මෙය බහු භාෂිත පරිවර්තනයන් සිදු කරනු ලබන ස්වයංකී‍්‍රය යන්ත‍්‍රයක් ලෙස හැඳින්විය හැක. ඔබ ලබාදෙන ඕනෑම දෙයක් එය සතුව ඇති භාෂා ලේඛනයේ ඕනෑම භාෂාවකට පරිවර්තනය කිරීම එසැනින් කරනු ලබයි. දැනට භාෂා 103කට අධික භාෂා පරිවර්තනයක් මෙය මගින් සිදුකරන අතර දිනකට මිනිසුන්...Read more