ආලත්ති තේවාව හෙවත් ආලත්ති බෑම පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක් / Investigative study of Alaththi Oblation (offering), alias Alaththi Bema

පූජ්‍ය ඕපාත සමිත හිමි Ven. Opatha Samitha Thero opathasamithathero@gmail.com දුටුගැමුණු රජු කතරගම දේවාලය ඉදිකොට පූජාකිරීමෙන් පසුව ඉර හඳ පවතින තුරා කඳ සුරිඳුට පූජා පැවැත්වීම සඳහා රාජකාරීවරුන් 552 දෙනෙකු පත්කළ බව දේවාල ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ. එප රාජ නියෝගය අනුව වසර 2245 තරම් කාලයක සිට මෙම පිරිස පාරම්පරිකව දේවාල පූජාව සිදුකරන්නේ ඉමහත්...Read more