පුරාණ තුන්සරණය / (Olden Thunsaranaya – the Triple Gem)

පද්‍ය 130කින් සමන්විත තුන්සරණ කාව්‍යාවලිය බොද්ධ කාගෙත් සිත්තුල දහම් සංවේගය ඇතිකරන්නකි. සෙංකඩගල රාජධානි සමයේ තාඹුගල පෙදෙසෙහි විසූ ලෝකුරු නයිදේ නම් පුද්ගලයා විසින් අඳුරු සිරකුටියේ සිට කරන ලද කාව්‍ය නිර්මාණයක් ලෙස සැලකෙනමුත් කතෘගේ නම සෘජුවම කෘතිය තුළ සඳහන් නොවේ. තම කය සිරකර තැබුවද බුද්ධ දර්ශනයේ උතුම් ගුණ හමුවේ තම සිත සිරකර...Read more