පරිවර්තනය සඳහා ඉහළ මිලක් අයකිරීම සාධාරණ ද?

ප‍්‍රමාණවත් මට්ටමේ පරිවර්තනයක් කිරීමට නම් පරිවර්තකයා අවම ලෙස සමානව භාෂා දෙකක දැනුමකින් සමන්විය යුතුයි. ඊට අමතරව ඇතැම් ක්‍ෂේත‍්‍රයන්ට අදාල විෂය කරුණු හා ඊට අනුකූලවන වාග් මාලාවන් පිළිබඳව ද මනා දැනුමක් තිබිය යුතුයි. ඒවගේ ම නව යෙදුම් සොයාගැනීම, විෂය කරුණු ගවේෂණය හා ඊට අදාල තාක්‍ෂණික මෙවලම් භාවිත කිරීමටත් හොඳ පුහුණුවක් තිබිය...Read more