නිවැරදි භාෂා පරිවර්තනයක් සඳහා දැනගත යුතු දේ

නිවැරදි භාෂා පරිවර්තනයක් සඳහා දැනගත යුතු දේ, පරිවර්තනය සඳහා මුල්වන භාෂා දෙක පිළිබඳව ප‍්‍රමාණවත් සහ සම දැනුමක් තිබීම. මූලාශ‍්‍ර ලේඛනයෙහි අදහසට හානියක් නොවීම. මූලාශ‍්‍ර ලේඛනයෙහි තොරතුරු සඳහා පසුබිම්වන පරිසර හා සමාජීය රටාව පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබීම. අක්‍ෂර වින්‍යාසය හා ව්‍යාකරණ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම. භාෂා දෙකෙන්ම ප‍්‍රමාණවත් වාග් කෝෂයක් තිබිය යුතුවීම. කරන...Read more