ඉංගී‍්‍රසි භාෂාව වෙනුවට ඉංගී‍්‍රසි සංස්කෘතිය තෝරාගත් ශී‍්‍ර ලාංකිකයා

යටත්විජිත කාලය තුලදී ඉංගී‍්‍රසීන් විසින් අප ලක්දිව පුරාවට ඉංගී‍්‍රසි බස පතුරවන්නේ, ඔවුන්ගේ පාලන බලය රටනුල ස්ථාපනය කිරීම පහසු කරවීමටත්, සන්නිවේදනය සඳහා තිබූ බාධක ඉවත් කිරීමටත්, ඔවුන්ගේ විදිහට සිතන, ඔවුන්ට හිස නමන පිරිසක් ඇතිකිරීමටත් ය. ඉංගී‍්‍රසීන් විසින් ඉංගී‍්‍රසි භාෂාව යොදාගෙන ජාතීන් දෙපිරිස අතර තිබූ සන්නිවේදන බාධකය බිඳ දැමීමට සිතුවේ අපට ලෝකය...Read more