ඇයි මට බැරිවුනේ?

වසර 13ක් පාසල් අධ්‍යාපනය හා උපකාරක පන්ති මගින් ඉංගී‍්‍රසි ඉගෙනීමේ නිරත වුවද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි? අ.පො.ස සා/පෙළ හා උ/පෙළ විභාගයන් හී දී ඉංගී‍්‍රසි භාෂාවට විශිෂ්ට සාමර්ථයක් තිබුණ ද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි? ඉංගී‍්‍රසි සහතිකපත‍්‍ර හෝ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හැදෑරුව ද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි? කොතෙකුත් වචන හා යෙදුම් පාඩම් කළ...Read more