ඇත්තටම ඉංගී‍්‍රසි ඉගෙනගන්න හොඳ මානසික මට්ටමක් හදාගන්න වුවමනා නම් මේක කියවන්න.

ඇයි මම ඉංගී‍්‍රසි ඉගෙනගන්නේ? – හොඳ රැකියාවක් කිරීමට හෝ උසස්වීම් ලබාගැනීමට. – උසස් අධ්‍යාපනයට හෝ විදේශගත වීමට. – කාලීන හා පොදු අවශ්‍යතාවයක් යැයි සිතීම. ඉහත ඕනෑම ක‍්‍රමයක අවසානය වන්නේ හොඳ ජීවිතයක් ගතකිරීමට ප‍්‍රමාණවත් ආදායමක් උපයා ගැනීමයි. එනම් බොහෝ අයගේ ඉංගී‍්‍රසි ඉගෙනීමේ අවසාන ප‍්‍රතිඵලය මුදල් සෙවීමයි.Read more