සඳකඩපහන
Sandakada pahana / Moon-stone,

සෝවාන්
Sowan / Stream-enterer,

සකෘදාගාමී
Sakurdagami / Once-returner,

අනාගාමී
Anagami / Non-returner,

අරහත්
Arahat,

වටාපත
Watapatha / Palmyra fan / fan,

අනිත්‍ය
Anithya / not permanent / impermanent,

අනාත්ම
Anathma / Anatta / non-self,

සසර
Sasara / circle of rebirths,

සූත‍්‍රය
Suthra / Sutra,

සාසනය
Sasana / Sasanaya,

භික්ෂුව
Bhikku / monk / Thero,

සිල් සමාදන් වීම
Observing Sil,

මෛති‍්‍රය වැඞීම
Developing loving-kindness,

රූප ධාතුව
Rupadhatu / The world of form,

අරූප ධාතුව
Arupadhatu / Formless world,

කම්ම ධාතුව
Kammadhatu / The world of desire,

භව චක‍්‍රය
Bhawa Chakra / Wheel of life,

තී‍්‍රලක්ෂණය
Trilakshana / Three characteristics of existence,

යමාමහ පෙළහර
Yamamaha Pelahara / the Twin-fold miracle,

හේතුඵල ධර්මය / පටිච්චසමුප්පාදය
Patichchasamuppada / doctrine of cause and effect / causality,

ධර්මචක‍්‍රය
Dhamma Chakra / wheel of law / wheel of dhamma,

චතුරාර්ය සත්‍යය
The four noble truths,

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය
The noble eightfold path,

ති‍්‍රශික්‍ෂාව
Trishiksha / the threefold training,

ආමිස පූජාව
Amisa pooja / material offering,

ප‍්‍රතිපත්ති පූජාව
Prathipaththi poojay / practice offering,

පංච නියාම ධර්ම
Five conditions of dhamma / five laws of dhamma,

සතර මහා භූත රූප
The four great elements,

සප්ත බොජ්ඣංග
Saptha Bojjanga / seven factors of enlightenment,

KWD Sandun Sirikumara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.