ආබාධිත පුද්ගලයින් ප‍්‍රජාවේ පුනරුත්ථාපනය කිරීම / Rehabilitation of the community of disabled persons

සෑම ළමයින් දස දෙනෙකු ලොවට බිහිවන විට ඉන් එක් අයෙකු කිසියම් ආබාධයක් සහිතව උපදී. නැතිතම් එක් අයෙකු කුඩා කාලයේ දී ම ආබාධයකට ගොදුරු වේ. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල උග‍්‍ර ආබාධ වලින් පෙළෙනවුන් කෝටි 10ත් 12ත් අතර ප‍්‍රමාණයක් ඇති බව ගණන් බලා තිබේ. කි‍්‍ර.ව. 2000 දී මේ ගණන කෝටි 13 සිට...Read more

The dawn of the New Year and the transition time / නව අවුරුදු උදාව හා සංක‍්‍රාන්ති සමය

The ending of the old year and the beginning of the new year take place several hour apart from one another and the astrologers count this time span is usually around 12 hours and 48 minutes, which starts when the Sun starts to cross the astrological boundary between the ‘House...Read more

Poromola weds / පොරමොලාගේ මංගල්‍යය

Extracted from / උපුටාගැනීම “Vanished Trails: The Last of the Veddas” – Written by Richard Spittel Eight years had passed. Sickness and misadventure had reduced the Vedda clan to barely a dozen individuals. Poromola, second son of Neela, was now a sturdy lad of fifteen. He was the constant companion of...Read more